Privacy statement

Bij Kliniek voor de Hand gaan wij zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Wij hebben een aantal van uw persoonsgegevens nodig om goede zorg te kunnen leveren. In deze verklaring willen wij aan u uitleggen welke gegevens wij nodig hebben, waarom wij die nodig hebben en hoe wij om gaan met uw gegevens.

Onze kliniek heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld om toezicht te houden op de bescherming van uw persoonsgegevens. De gegevens van onze FG kunt u opvragen bij de kliniek. Hiervoor kunt u ons bellen of een e-mail sturen ([email protected]). Graag lichten wij de volgende punten aan u toe:

 1. Welke persoonsgegevens hebben wij van u nodig
 2. Waarom hebben wij deze gegevens nodig
 3. Wie heeft er toegang tot uw gegevens
 4. Hoe bewaren wij uw gegevens
 5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens
 6. Wat zijn uw rechten
 7. Vragen of een klacht?

 

1 Welke persoonsgegevens hebben wij van u nodig?

 

Om u de juiste zorg te verlenen hebben wij een aantal van uw persoonsgegevens nodig, namelijk;

 • Uw contactgegevens
  • Naam (voor- en achternaam)
  • Adres en postcode (uw NAW-gegevens)
  • Woonplaats
  • Geboortedatum
  • Burger Service Nummer (BSN)
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)
 • Uw verzekeringsgegevens
  • Naam verzekeringsmaatschappij
  • Polis nummer
 • De naam van uw huisarts en apotheek

Indien u eerder onder behandeling bent geweest voor hand- en/of polsklachten, dan ontvangen wij graag een kopie van dat dossier.


2 Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

 

Kliniek voor de Hand heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden om u goed te kunnen helpen bij uw hand- en/of polsklacht. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze gegevens hebben wij alleen nodig als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Deze persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Er zijn ook bepaalde wetten waar wij aan moeten voldoen zoals bepaalde zorgwetten. Zo moeten wij de gegevens van implantaten registreren in het Landelijk implantatenregister. Indien de inspectie (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) erom vraagt, moeten we persoonsgegevens aan hen verstrekken. En als laatste moeten wij uw NAW- en BSN-gegevens vastleggen i.v.m. de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

 

3 Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

 • Uw medische gegevens zijn inzichtelijk voor de zorgverleners binnen onze kliniek. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsdocument ondertekend. Uw gegevens worden dus niet vertrekt aan derden buiten de kliniek.
 • Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door onze administratieve medewerkers (bijv. voor de financiële afhandeling van uw behandeling). Ook onze administratieve medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
 • Bij uw eerste bezoek aan onze kliniek vragen wij u om akkoord, om de verwijzer op de hoogte te stellen van uw bezoek, de diagnose en het afgesproken beleid. Indien u hierop bezwaar heeft, verstrekken wij deze gegevens
 • Als u een derde partij om expertise vraagt, kan het zijn dat zij uw medische gegevens bij ons opvragen. Deze verstrekken wij alleen als u hiervoor toestemming geeft. Daarbij verstrekken wij alleen de noodzakelijke gegevens, zoals uw NAW-gegevens en de medische gegevens.
 • Als er een implantaat geplaatst is, registreren wij die gegevens in het Landelijk Register Orthopedische Implantaten.
 • Incidenteel kan het noodzakelijk zijn, inzage te geven in uw medische gegevens als de wet dit voorschrijft. Zo kunnen partijen als de politie en justitie, materiële controle door de zorgverzekeraar, Nederlandse Zorg Autoriteit en Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd gegevens opvragen. Wij zijn verplicht hier gehoor aan te geven.
 • In het geval van een medische calamiteit moeten wij hiervan een melding maken bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Uiteraard stellen wij u op de hoogte als wij deze melding maken, die u betreft. Uw NAW-gegevens zullen dan verstrekt worden.

4 Hoe bewaren wij uw gegevens?

 

Uw medische gegevens worden uitsluitend digitaal bewaard. Deze digitale systemen worden goed beveiligd door meerdere processen. Denk hierbij aan interne en technische maatregelen.

 

Wij doen er alles aan om het te voorkomen, maar als er helaas een datalek plaats vindt in onze gegevens volgen wij onze meldplicht op. Als uw gegevens betrokken zijn bij dit lek, lichten wij u daarover in. Daarbij zullen we ook bespreken wat u het beste kan doen. Wij volgen hierin het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

U kunt zelf een datalek bij ons melden aan onze Functionaris gegevensbescherming (FG). De gegevens van onze FG kunt u opvragen bij de kliniek. Hiervoor kunt u ons bellen of een e-mail sturen ([email protected]).

 

5 Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Maar wij zijn verplicht (volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) om de volgende gegevens te bewaren:

 • Uw gegevens bij consult en behandeling: minimaal 15 jaar
 • Financiële gegevens: minimaal 7 jaar
 • Voor marketingdoeleinden: 5 jaar

6 Wat zijn uw rechten?

 

Als patiënt heeft u een aantal rechten, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals;

 • U heeft het recht op inzage in uw dossier
 • U heeft het recht op een kopie van uw dossier
 • U heeft het recht om een eerder gegeven toestemming te wijzigen of in te trekken. Deze intrekking geldt alleen op toekomstige gegevens en werkt niet met terugwerkende kracht.
 • U heeft het recht op persoonsgegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek en toestemming kan geven voor het overdragen van uw gegevens aan u en/of andere (zorg) instanties.
 • U heeft het recht op een correctie of een aanvulling in/van uw dossier

(Dit gaat altijd in samenspraak met uw behandelaar. De aanvulling en/of correctie kan en mag een veilige behandeling niet in de weg staan).

 • U heeft het recht op vernietiging van uw dossier

Dit gaat altijd in samenspraak met uw behandelend arts. In sommige gevallen kunnen wij niet alle gegevens verwijderen. Bijv. als het gaat om het belang van iemand anders of omdat wij anders onze zorgplicht niet kunnen leveren.

 

In alle gevallen zullen wij u vragen om langs te komen in de kliniek met uw identiteitsdocumenten. Dit om er zeker van te zijn dat het verzoek door u wordt gedaan.

Daarnaast leggen wij uw verzoek te allen tijde vast in het dossier.

 

7 Vragen of een klacht?

 

U kunt altijd contact met ons opnemen om uw vragen te bespreken. Wij denken graag met u mee. Ook staan wij open voor uw feedback, een waardevol middel om onze kliniek en haar werkzaamheden te verbeteren.

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0348 – 21 40 16 of per e-mail [email protected]

 

Heeft u een data lek of een zwakke plek in ons privacy beleid gevonden? Laat ons dit zo snel mogelijk weten!

 

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg of ons beleid. Wij willen u vragen dit eerst met ons te bespreken. Indien u daadwerkelijk een klacht wilt indienen, dan kan dat via ons eigen klachtenformulier, te vinden op onze website. Goed om te weten, wij werken samen met een onafhankelijke klachten functionaris.

 

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Quasir. Zij verzorgen onze diensten op gebied van klachten, geschillen en calamiteiten.

 

Quasir is hét expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg- en welzijnssector. Onafhankelijkheid is sinds dag één ons bestaansrecht. Want alleen volstrekt onafhankelijke bemiddeling brengt verbinding tot stand wanneer cliënten en zorgorganisaties lijnrecht tegenover elkaar staan.

 

Met onze onafhankelijke en objectieve dienstverlening creëren we wederzijds vertrouwen en inzicht in wat er leeft bij cliënten. Dit alles met één alle overstijgend doel: verbetering van de kwaliteit van de zorg.”